Nolikums par atklāto bērnu un jauniešu vokālo konkursu — «Dinaburgas zvaigznes – 2012».
Dotais nolikums atbilst Apvienoto Nāciju Organizācijas noteikumiem par bērnu aizsardzības tiesībām un reglamentē bērnu un jauniešu vokāla konkursa norises kārtību.

3. Konkursa dalībnieki:
3.1. Par konkursa dalībniekiem var kļūt bērni un jaunieši vecumā no 4 līdz 25 gadiem, gan profesionāli, gan neprofesionāli izpildītāji.
3.2. Konkursā drīkst piedalīties solisti, dueti un trio.
3.4. Dalībnieki tiek sadalīti šādās vecuma grupās:
I   - 4 - 8 gadi
II  - 9 - 13 gadi
III - 14 - 17 gadi
IV - 18 - 25 gadi
4. Konkursa dalības noteikumi:
4.1. Konkursā drīkst piedalīties izpildītāji, kuri ir aizpildījuši anketu www.din.lv vai avīzes "Динабург Bести" redakcijв - Imantas ielв 9, Daugavpilī, Latvijв.
4.2. Pieteikumus pieņem no 2012. gada 10. septembra līdz 2012. gada 30. novembrim ieskaitot.
4.3. Maksa par dalību konkursā tiek veikta avīzes "Динабург Bести" redakcijā no 2012. gada 10. septembra līdz 2012. gada 30. novembrim ieskaitot.
4.4. Dalības maksa solistiem sastāda 30.00 Ls;, duetiem 40.00 Ls; trio, kvarteti un citi 50.00 Ls.
4.5. Konkursa dziesmas ieraksts notiek «Dinaburg Media Group» studijā, kā arī studijas telpās tiks veikta dalībnieku fotosesija.
4.6. Katrs dalībnieks izpilda vienu dziesmu, kuras ilgums nedrīkst pārsniegt 4 minūtes. Priekšnesuma laikā ir atļauts deju pavadījums.
4.7. Dziesmas ierakstam ir tikai 3 mēģinājumi, pieļaujama tikai dzīvā izpildīšana.
4.8.  Labākais dziesmas un izpildījuma variants tiek ievietots www.din.lv.
4.9. Dalībnieks iesniedz kompaktdisku ar kvalitatīvas dziesmas fonogrammu (mīnus) audio CD formātā.
5. Konkursa norises kārtība:
5.1. Dziesmas ieraksti tiks ievietoti avīzes „Динабург Bести” mājas lapā - www.din.lv.
5.2. Labākā nedēļas dziesma, ņemot vērā skatītāju balsis, tiek pārraidīta "Dinaburgas zvaigznes" programmā, radio "Alise Plus".
5.3 Pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām, balsošana notiks vēl līdz 10. decembrim.
5.4. Konkursantus vērtēs gan klausītāji, gan žūrija.
6. Konkursa žūrija:
Žūrijas sastāvā ir specializēto iestāžu pasniedzēji, radošo kolektīvu un organizāciju vadītāji, kultūras un mākslas darbinieki.
6.1. Žūrijas sastāvu apstiprina konkursa organizatori.
6.2. Žūrijas darba pamatā ir visu biedru vienlīdzība. Žūrijas lēmumi tiek pieņemti atklātā balsošanā.
6.3.Novērtēšanas pamatkritēriji:
- vokālas muzikālas dotības;
- mākslinieciskās izpildīšanas līmenis;
- tehniskā meistarība un stilistisko īpašību esamība;
- repertuāra izvēle;
- kostīmu, citu elementu izvēlē.
7. Konkursa uzvarētāju apbalvošana:
7.1. Konkursa Gran-Prix ir piespriežams neatkarīgi no žanra un vecuma grupas par pašu spilgtāko un profesionālako priekšnesumu.
7.2. 1., 2., 3., vietu ieguvēji būs katra nominācijā un visās vecuma grupās.
7.3. Uzvarētāji saņems diplomus un speciālus kausus.
7.4. Orgkomiteja un sponsori piešķir speciālas godalgas.
7.5.Visi dalībnieki saņems diplomus un vērtīgas balvas.
7.6. Ja punktu skaits ir vienāds, žūrijai ir tiesības diviem un vairāk dalībniekiem piešķirt vienādas godalgotas vietas katrā vecuma kategorijā.
8. Balvu fonds :
8.1. Balvu fonds sastāv no sponsoru ieguldījumiem un dalībnieku dalības iemaksām.
8.2. Žūrija ir tiesīga godalgotas vietas piešķirt ne visiem dalībniekiem. Žūrija un orgkomiteja var piešķirt stimulējošas balvas un diplomus, apbalvot pedagogus, vadītājus un koncertmeistarus ar speciāliem diplomiem.
Neskaidrību gadījumā zvanīt pa telefoniem:
t. 654  23- 670 - ierakstu studiju «Media Group»
t. 295 - 23 - 688 -projekta koordinatorei  Ilgai Liepniecei,
t. 654 - 23 - 450 - «Динабург Bести» redakcijā.

3. Участники конкурса:
3.1. Участниками конкурса могут быть дети и молодежь в возрасте от 4 до 25 лет, как профессиональные, так и непрофессиональные исполнители.
3.2. К участию допускаются не только солисты, но и дуэты, и трио.
3.4. Участники распределяются по следующим возрастным группам:
I    4-8 лет,
II   - 9-13 лет,
III  - 14-17 лет,
IV  - 18-25 лет.
4. Условия участия в конкурсе:
4.1. К участию в конкурсе допускаются исполнители, которые заполнили анкету на сайте www.din.lv или в редакции газеты «Динабург Вести», по адресу: ул. Имантас, 9, Даугавпилс, Латвия.
4.2. Заявки принимаются с 10 сентября 2012 года по 30 ноября 2012 года включительно.
4.3. Оплата за участие в конкурсе производится в редакции газеты «Динабург Вести» с 10 сентября 2012 года по 30 ноября 2012 года включительно.
4.4. Плата за участие для солистов составляет  30.00 Ls; дуэт — 40.00 Ls; трио, квартет и другие — 50.00Ls.
4.5. Запись конкурсной песни производится в студии Dinaburg Media Group, здесь же производится фотосессия участников.
4.6. Каждый участник исполняет одну песню, продолжительностью не более   4-х минут. В момент исполнения допускается танцевальное сопровождение.
4.7. На запись отводится три попытки, допускается только живое исполнение.
4.8. Лучший вариант песни выставляется на сайте
4.9. Участник предоставляет качественную фонограмму песни (минус) на компакт-диске, в формате АudioCD.
5. Порядок проведения конкурса:
5.1. Записи песен будут выставлены на сайте газеты «Динабург Вести» www.din.lv .
5.2. Лучшая песня недели, по подсчету зрительских голосов, будет транслироваться в программе «Звёзды Динабурга» на радио «Алиса Плюс».
5.3. По окончании срока подачи заявок, голосование продлится до 10 декабря 2012 года.
5.4. Оценивать конкурсантов будут как слушатели, так и жюри.
6. Жюри конкурса:
В составе жюри будут включены педагоги специализированных заведений, руководители художественных коллективов и организаций, работники культуры и искусств.       
6.1. Состав жюри утверждается организаторами конкурса.
6.2. Работа профессионального жюри строится на основе равноправия всех членов. Решения профессионального жюри принимаются  открытым голосованием.
6.3. Основные критерии оценки:
- вокально-музыкальные данные,
- уровень художественного исполнения,
- техническое исполнение и владение стилистическими особенностями;
- выбор репертуара
- выбор сценического образа, костюма.
7. Награждение победителей конкурса:
7.1. Высшая награда фестиваля-конкурса Гран-При присуждается абсолютному победителюза самое яркое и профессиональное выступление независимо отвыбранного жанра и возрастной категории.
7.2. Получатели 1, 2, 3-го мест будут в каждой номинации и возрастной группе.
7.3. Победители получат дипломы и специальные кубки.
7.4. Оргкомитет и спонсоры могут присуждать специальные призы.
7.5. Все участники получат дипломы и памятные призы.
7.6. Жюри имеет право при равенстве очков присуждать двум и более участникам одинаковые призовые места в каждой возрастной категории.
8. Призовой фонд:
8.1. Призовой фонд состоит из вкладов спонсоров и вступительных взносов участников.
8.2. Жюри имеет право присудить призовые места не всем участникам. Жюри и оргкомитет могут учредить поощрительные призы и дипломы, наградить специальными дипломами педагогов, руководителей, концертмейстеров.
По всем вопросам обращаться по телефонам:
654-23670 — студия звукозаписи Dinaburg Media Group,
29523688 — координатор проекта Илга Лиепниеце,
654-23450 — редакция газеты «Динабург Вести».