Nolikums par atklāto bērnu un jauniešu vokālo konkursu — «Dinaburgas zvaigznes – 2013».

Dotais nolikums atbilst Apvienoto Nāciju Organizācijas noteikumiem par bērnu aizsardzības tiesībām un reglamentē bērnu un jauniešu vokālā konkursa norises kārtību.
Starptautiskais bērnu un jauniešu vokālais konkurss «Dinaburgas zvaigznes 2013» ir spilgts notikums mūzikas pasaulē, aicina talantīgus jauniešus no dažādām valstīm un Latvijas pilsētām piedalīties šajā projektā.
Dalībniekiem tiks dota brīnišķīga iespēja parādīt sevi uz skatuves, iekarot skatītāju simpātijas, saņemt speciālistu novērtējumu, salīdzināt savu meistarības pakāpi, iegūt jaunus kontaktus, dalīties pieredzē, brīnišķīgi atpūsties un atrast jaunus draugus.
1. Konkursa mērķi un uzdevumi:
1.1. Dotā konkursa mērķis ir bērnu un jauniešu muzikālās daiļrades popularizēšana, jauno talantu atklāšana, mākslinieciskās izpratnes ieaudzināšana.
1.2. Mākslas pašdarbības daiļrades attīstības stimulēšana un izpildīšanas meistarības līmeņa paaugstināšana.
1.3. Saskarsmes un pieredzes apmaiņas iespēju izveidošana starp konkursa dalībniekiem.
1.4. Turpmākās attīstības sekmēšana, vokālās mākslas propaganda un talantu atklāšana.
1.5. Sacensību gara un pilnveidošanas tieksmes stimulēšana.
1.6. Vajadzības veidošana gara potenciāla un daiļrades sākuma pašrealizēšanā.

2. Vispārējie noteikumi:
2.1. Bērnu un jauniešu vokālais konkurss «Dinaburgas zvaigznes 2013» ir projekts, kura pamatā ir sacīkstes starp jaunajiem izpildītājiem.
2.2. Konkursa organizatori ir:
— Nodibinājums «Cerība»;
— Daugavpils laikraksts «Динабург Bести»;
— Daugavpils pilsētas dome.

2.3. Konkursa norisi organizē orgkomiteja, kuras sastāvā ietilpst dibinātāju un konkursa organizatoru pārstāvji. Orgkomiteja nodarbojas ar konkursa rīkošanas sagatavošanu, nodrošina konkursa norises publicēšanu masu mēdijos, nosaka, veido un rīkojas ar balvu fondu.
Orgkomiteja nosaka žūrijas sastāvu, apstiprina tās lēmumus, pieņem lēmumus par konkursa dalībnieku un uzvarētāju apbalvošanu. Orgkomiteja ir tiesīga noteikt speciālas balvas, veikt grozījumus konkursa noteikumos.
2.4. Informācija par konkursu tiek izvietota avīzes «Динабург Bести» mājās lapā - www.din.lv, un avīzē «Динабург Bести».

3. Konkursa dalībnieki:

3.1. Par konkursa dalībniekiem var kļūt bērni un jaunieši vecumā no 4 līdz 25 gadiem, gan profesionāli, gan neprofesionāli izpildītāji.
3.2. Konkursā drīkst piedalīties solisti, dueti un trio, un ansambļi-popgrupas.
3.4. Dalībnieki tiek sadalīti šādās vecuma grupās:
I - 4 - 8 gadi
II - 9 - 13 gadi
III - 14 - 17 gadi
IV - 18 - 25 gadi


4. Konkursa dalības noteikumi:

4.1. Konkursā drīkst piedalīties izpildītāji, kuri ir aizpildījuši anketu mājas lapā - www.din.lv vai avīzes "Динабург Bести" redakcijā - Imantas ielā 9, Daugavpilī, Latvijā.
4.2. Pieteikumus pieņem no 2013. gada 20. septembra līdz 2013. gada 30. novembrim ieskaitot.
4.3. Maksa par dalību konkursā tiek veikta avīzes "Динабург Bести" redakcijā no 2013. gada 20. septembra līdz 2013. gada 30. novembrim ieskaitot.
4.4. Dalības maksa solistiem sastāda 30.00 Lsduetiem 40.00 Lstrio, kvarteti un citi 50.00 Ls.
4.5. Konkursa dziesmas ieraksts notiek «Dinaburg Media Group» studijā, kā arī studijas telpās tiks veikta dalībnieku fotosesija.
4.6. Katrs dalībnieks izpilda vienu dziesmu, kuras ilgums nedrīkst pārsniegt 4 minūtes. Priekšnesuma laikā ir atļauts deju pavadījums.
4.7. Dziesmas ierakstam ir tikai 3 mēģinājumi, pieļaujama tikai dzīvā izpildīšana.
4.8. Labākais dziesmas un izpildījuma variants tiek ievietots avīzes «Динабург Bести» mājas lapā - www.din.lv.
4.9. Dalībnieks iesniedz kompaktdisku ar kvalitatīvas dziesmas fonogrammu (mīnuss) audio CD formātā.

5. Konkursa norises kārtība:
5.1. Dziesmas ieraksti tiks ievietoti avīzes «Динабург Bести» mājas lapā - www.din.lv.
5.3 Pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām, balsošana notiks vēl līdz 2013. gada 10. decembrim.
5.4. Konkursantus vērtēs gan klausītāji, gan žūrija.

6. Konkursa žūrija:
Žūrijas sastāvā ir specializēto iestāžu pasniedzēji, radošo kolektīvu un organizāciju vadītāji, kultūras un mākslas darbinieki.
6.1. Žūrijas sastāvu apstiprina konkursa organizatori.
6.2. Žūrijas darba pamatā ir visu biedru vienlīdzība. Žūrijas lēmumi tiek pieņemti atklātā balsošanā.

6.3. Novērtēšanas pamatkritēriji:
- vokālas muzikālas dotības;
- mākslinieciskās izpildīšanas līmenis;
- tehniskā meistarība un stilistisko īpašību esamība;
- repertuāra izvēle;
- kostīmu, citu elementu izvēle.

7. Konkursa uzvarētāju apbalvošana:
7.1. Konkursa Gran-Prix ir piespriežams neatkarīgi no žanra un vecuma grupas par pašu spilgtāko un profesionālāko priekšnesumu.
7.2. 1., 2., 3., vietu ieguvēji būs katrā nominācijā un visās vecuma grupās.
7.3. Uzvarētāji saņems diplomus un speciālus kausus.
7.4. Orgkomiteja un sponsori piešķir speciālas godalgas.
7.5.Visi dalībnieki saņems diplomus un vērtīgas balvas.
7.6. Ja punktu skaits ir vienāds, žūrijai ir tiesības diviem un vairāk dalībniekiem piešķirt vienādas godalgotas vietas katrā vecuma kategorijā.

8. Balvu fonds :
8.1. Balvu fonds sastāv no sponsoru ieguldījumiem un dalībnieku dalības iemaksām.
8.2. Žūrija ir tiesīga godalgotas vietas piešķirt ne visiem dalībniekiem. Žūrija un orgkomiteja var piešķirt stimulējošas balvas un diplomus, apbalvot pedagogus, vadītājus un koncertmeistarus ar speciāliem diplomiem.

Neskaidrību gadījumā zvanīt pa telefoniem: 
t. 654 - 22 - 670 - audio ierakstu studiju «Dinaburg Media Group»
t. 295 - 23 - 688 - projekta koordinatorei Ilgai Liepniecei,

t. 654 - 23 - 450 - «Динабург Bести» redakcijā.
 

Положение об открытом вокальном детско-юношеском конкурсе «Звезды Динабурга – 2013».

Настоящее Положение соответствует Правилам ООН о защите прав ребенка и регламентирует порядок проведения детско-юношеского вокального конкурса.
Международный детско-юношеский вокальный конкурс «Звезды Динабурга – 2013», который является ярким событием в музыкальной, художественной и танцевальной сферах, приглашает талантливую молодежь из разных стран и латвийских городов принять участие в этом проекте.
Участникам будет предоставлена замечательная возможность показать себя на сцене, завоевать симпатии зрителей, получить оценки специалистов, сравнить уровень своего мастерства, приобрести новые контакты, поделиться опытом, хорошо отдохнуть и найти новых друзей.

1. Цели и задачи конкурса:
1.1. Целью настоящего конкурса является популяризация детского музыкального творчества, выявление юных талантливых исполнителей, воспитание художественного вкуса.
1.2. Стимулирование развития художественного самодеятельного творчества и повышение уровня исполнительского мастерства.
1.3. Создание условий для общения и обмена опытом между участниками конкурса.
1.4. Содействие дальнейшему развитию и пропаганде вокального искусства и выявление одаренных детей.
1.5. Поощрение духа соревновательности и стимулирование стремления к самосовершенствованию.
1.6. Формирование потребности в реализации духовного потенциала и творческого начала.

2. Общие положения:
2.1. Детско-юношеский вокальный конкурс «Звезды Динабурга – 2013» представляет собой проект, в основе которого лежит состязание между юными исполнителями.
2.2. Организаторами конкурса выступают
- Общественная организация Cerība,
- Даугавпилсская газета «Динабург Вести»,
- Даугавпилсская городская дума.
2.3. Общее руководство конкурсом возлагается на оргкомитет, в состав которого входят представители учредителей и организаторов конкурса. Оргкомитет занимается подготовкой и проведением конкурса, обеспечивает освещение конкурса в средствах массовой информации, определяет и формирует призовой фонд конкурса и распоряжается им.
Оргкомитет определяет состав жюри, утверждает его решения, принимает решение о награждении участников и победителей конкурса. Оргкомитет имеет право учреждать специальные призы, вносить изменения в Положение о конкурсе.
2.4. Информация о конкурсе размещается на официальном сайте газеты «Динабург Вести» www.din.lv , в газете «Динабург Вести».

3. Участники конкурса:
3.1. Участниками конкурса могут быть дети и молодежь в возрасте от 4 до 25 лет, как профессиональные, так и непрофессиональные исполнители.
3.2. К участию допускаются не только солисты, но и дуэты, и трио.
3.4. Участники распределяются по следующим возрастным группам:
I - 4-8 лет,
II - 9-13 лет,
III - 14-17 лет,
IV - 18-25 лет.

4. Условия участия в конкурсе:
4.1. К участию в конкурсе допускаются исполнители, которые заполнили анкету на сайте www.din.lv или в редакции газеты «Динабург Вести», по адресу: ул. Имантас, 9, Даугавпилс, Латвия.
4.2. Заявки принимаются с 20 сентября 2013 года по 30 ноября 2013 года включительно.
4.3. Оплата за участие в конкурсе производится в редакции газеты «Динабург Вести» с 20 сентября 2013 года по 30 ноября 2013 года включительно.
4.4. Плата за участие для солистов составляет 30.00 Ls; для дуэтов 40.00 Ls; для трио квартетов и более 50.00Ls.
4.5. Запись конкурсной песни производится в студии Dinaburg Media Group, здесь же производится фотосессия участников.
4.6. Каждый участник исполняет одну песню, продолжительностью не более 4-х минут. В момент исполнения допускается танцевальное сопровождение.
4.7. На запись отводится три попытки, допускается только живое исполнение.
4.8. Лучший вариант песни выставляется на сайте газеты «Динабург Вести» www.din.lv.
4.9. Участник предоставляет качественную фонограмму песни (минус) на компакт-диске, в формате АudioCD.

5. Порядок проведения конкурса:
5.1. Записи песен будут выставлены на сайте газеты «Динабург Вести» www.din.lv.
5.2. По окончании срока подачи заявок, голосование продлится до10 декабря 2013 года.
5.3. Оценивать конкурсантов будут как слушатели, так и жюри.

6. Жюри конкурса:

В составе жюри будут включены педагоги специализированных заведений, руководители художественных коллективов и организаций, работники культуры и искусств.
6.1. Состав жюри утверждается организаторами конкурса.
6.2. Работа профессионального жюри строится на основе равноправия всех членов. Решения профессионального жюри принимаются закрытым голосованием.
6.3. Основные критерии оценки:
- вокально-музыкальные данные,
- уровень художественного исполнения,
- техническое исполнение и владение стилистическими особенностями;
- выбор репертуара
- выбор сценического образа, костюма.

7. Награждение победителей конкурса:
7.1. Высшая награда фестиваля-конкурса Гран-При присуждается абсолютному победителю за самое яркое и профессиональное выступление независимо от выбранного жанра и возрастной категории.
7.2. Получатели 1, 2, 3-го мест будут в каждой номинации и возрастной группе.
7.3. Победители получат дипломы и специальные кубки.
7.4. Оргкомитет и спонсоры могут присуждать специальные призы.
7.5. Все участники получат дипломы и памятные призы.
7.6. Жюри имеет право при равенстве очков присуждать двум и более участникам одинаковые призовые места в каждой возрастной категории.

8. Призовой фонд:
8.1. Призовой фонд состоит из вкладов спонсоров и вступительных взносов участников.
8.2. Жюри имеет право присудить призовые места не всем участникам. Жюри и оргкомитет могут учредить поощрительные призы и дипломы, наградить специальными дипломами педагогов, руководителей, концертмейстеров.

По всем вопросам обращаться по телефонам:
654-22670 — студия звукозаписи Dinaburg Media Group,
29523688 координатор проекта Илга Лиепниеце,
654-23450 — редакция газеты «Динабург Вести».